Arengusammud: üks õpetaja aitab teisel paremaks saada, külastades tema tunde ja andes talle tagasisidet. Lihtne ju? Teadusuuringute järgi on just see tõhusaim viis õpetaja arenguks.

Õpipartneri teekond - alustamine

 • Õpetaja valik. Võimalusel leia inimene, kellega sul on hea klapp ja kes on ise ärgas arenema.
 • Ajakava. Pange paika tunnivaatluste ja tagasisidekohtumiste ajad, alustades kõige esimese tunnivaatlusega.
 • Arengueesmärk. Leppige kokku, milliseid õpetajatöö aspekte esimeses tunnivaatluses erilise tähelepanuga jälgida ja leidke Steplabist õpetaja soovidele vastav laiem arengueesmärk.

Tunnivaatlus

 • Edusammude märkamine. Jälgi tundi, pöörates tähelepanu sellele, mida teeb õpetaja hästi lähtuvalt tema arengueesmärgist. (Või kui käsil juba mitmes tunnivaatlus, siis lähtuvalt teie viimati kokku lepitud arengusammust.)
 • Arenguvajaduste märkamine. Jälgi, milles on õpetajal veel arenguruumi lähtuvalt tema arengueesmärgist või viimati kokku lepitud arengusammust.

Tagasisidekohtumise planeerimine

 • Ühe edusammu lahtikirjutamine. Vaata üle tunnivaatluse käigus tehtud märkmed ja vali nende hulgast üks õpetaja õnnestumine, mis tundub iseäranis oluline või asjakohane tema arengueesmärki või viimati valitud arengusammu silmas pidades.
 • Ühe arenguvajaduse lahtikirjutamine. Vaata üle tunnivaatluse käigus tehtud märkmed ja vali nende hulgast üks iseloomulik seik, kus sulle tundus, et õpetaja oleks võinud olukorra klassis teistmoodi lahendada – lähtudes õpetaja arengueesmärgist või tema viimati valitud arengusammust.
 • Küsimuste ettevalmistamine õpetajale. Valmista ette küsimused nii õpetaja edusammu kui ka arenguvajaduse kohta, mida tunnis märkasid. Küsimuste kaudu võiks aidata õpetajal paremini mõista, mis on eri õpetamispraktikate mõju õpilastele – et õpetaja saaks aru, miks see on oluline, et ta õpilasi nimepidi tervitab. Tagasisidekohtumisel aitavad need küsimused õpetajat teemasse haarata ja eri õpetamispraktikaid sügavamalt analüüsida.
 • Potentsiaalse arengusammu valimine. Vali arengusamm, mida omalt poolt õpetajale välja pakkuda, et tunnivaatlusel märgatud juhtumit – kus õpetaja võinuks ehk teisiti käituda – kõige paremini lahendada.
 • Hea näite ettevalmistamine. Leia üks hea näide, mida õpetajale lahti seletada või videost näidata, kus tunnivaatlusel märgatud juhtum on praktikas hästi lahendatud. See näide võiks vastata arengusammu juures välja toodud edukriteeriumitele ja sul võiks olla valmisolek seda ka ise demonstreerida.
 • Harjutuse planeerimine. Vaata üle, mis harjutusi pakub Steplab arengusammu sooritamiseks ja vajadusel kohanda neid mõttes, et nad kõige paremini vastaks antud olukorra lahendamisele. NB! Arengusammu valik ja harjutuse läbiviimine on tagasisidevestluse kõige olulisemad osad, mille pealt võiks sündida muutus õpetaja tavapärasesse käitumisse.
 • Tunnivaatluse märkmete salvestamine. Kui oled eelnevad punktid läbi käinud, võiksid mõelda, kas oskad soovitada mõnd õpetajat, kelle tundi võiks eeskujuna vaadelda seoses õpetaja potentsiaalse arengusammuga. Seejärel salvesta oma märkmed, vajutades Steplabi tunnivaatluse lehekülje lõpus: Tehtud. Need märkmed aitavad nüüd sul edukalt läbi viia tagasisidekohtumist õpetajaga.

Tagasisidekohtumise läbiviimine

 • Kohtumise struktureerimine. Ava Steplabis tagasisidekohtumise lehekülg. See aitab sul tõhusalt läbi viia tagasisidekohtumist, punkt punktilt ja sinu enda tunnivaatluse märkmete põhjal.
 • Edusammude kiitmine. Tunnusta õpetajat seoses õnnestumise või edusammuga, mille tunnivaatluse ajal kirja panid. Esita talle küsimus, mis suunaks teda kaasa mõtlema, kuidas see õpetamisviis tema õpilasi aitas. (Kui tegemist pole esimese kohtumisega, siis märgi Steplabi ära ka see, kas õpetaja sooritas viimatise arengusammu või mitte täielikult.)
 • Järgmise sammu valimine. Kirjelda juhtumit, mille puhul märkasid õpetaja praktikas arenguruumi ja mille tunnivaatluse ajal kirja panid. Uuri, kas õpetaja tajus ise olukorda kuidagi teistmoodi ja esita talle küsimus, mis suunaks teda kaasa mõtlema, kuidas see olukord õpilasi klassis mõjutas. Paku välja üks arengusamm, mis võiks õpetajat järgmine kord aidata sellise olukorra lahendamisel. Kui pärast õpetajaga arutamist tahaksite sinu pakutud arengusammu täiendada või muuta, saab seda teha, vajutades “Täienda seda sammu” või “Vaheta sammu”.
 • Hea näite toomine. Too näide, kus valitud arengusammu sisu on praktikas hästi ellu viidud. Näite võib tuua suuliselt või kui selle kohta on näidisvideo, võib õpetajale seda näidata. Oluline on, et näites kajastuksid need edukriteeriumid, mis on arengusammu juures välja toodud.
 • Harjutuse läbiviimine. Lase õpetajal harjutada kokku lepitud arengusammu sisu, lähtudes Steplabi poolt pakutud näidisülesannetest või ka enda poolt loodud või kombineeritud ülesandest. Kasuta vajadusel “Harjutuste läbiviijat”, et märkida iga kord ära, kuidas õpetaja katsetus vastas edukriteeriumitele. Märgi Steplabis ära, mitu korda harjutust läbi tegite.
 • Õpitu kinnistamine. Leppige kokku, kuidas ja millal võiks õpetaja uut harjumust esimest korda koolitunnis kasutada, kui selline võimalus peaks tekkima.
  Kui jätkuvalt tundub, et õpetaja võiks vaadelda mõne kolleegi tundi, et näha, kuidas tema taolisi olukordi lahendab, siis leppige kokku, kus ja millal see tunnivaatlus võiks toimuda.
 • Järgmise kohtumise plaan. Kinnitage üle, millal toimub järgmine tunnivaatlus ja millist tunni osa oleks sul õpipartnerina mõttekas külastada.
 • Tagasisidekohtumise lõpetamine. Kui see kõik on tehtud, ära muretse – mida edasi, seda sujuvamaks koostöö õpetajaga muutub. Nagu hispaanlased ütlevad: harjutamine teeb maestroks. Soovi õpetajale kohtumiseni kahe nädala pärast ja vajuta Steplabis: Tehtud!
 • Õpetaja eneseanalüüs. Enne järgmist tunnivaatlust suuna ka õpetaja korraks reflekteerima, kuidas arengusammu elluviimine on õnnestunud ja kuidas see on toetanud õpilaste õppimist. Selleks leppige kokku, et õpetaja paneb mõne lausega oma kogemuse Steplabi kirja.