Veebipõhises töövahendis on üles märgitud mitusada väikest arengusammu, millest õpetaja koos õpipartneriga valib endale kõige sobivama. Arengusammud on sõnastatud võimalikult lühidalt. Sammudest tekib täpsem ettekujutus, kui lugeda läbi ka edukriteeriumid ja harjutusülesanded. Edukriteeriumid tähistavad häid harjumusi, mille poole arengusammu ellu viies püüelda. Harjutusülesanded aitavad koos õpipartneriga tagasisidekohtumistel uusi harjumusi proovida ja kinnistada.

Arengusammu näide koos edukriteeriumide ja harjutusülesandega

Arengusamm: Parandage õpilaste loetust arusaamise võimet, tuletades neile piisavalt tihti meelde iseendale teksti kohta küsimusi esitada.

Edukriteeriumid

 • Üldisus: küsimused, mida õpilased peaksid iseendale esitama, on üldised ega sisalda otseseid viiteid tekstile (hea küsimus on nt “Mis juhtus?”, halb küsimus on nt “Miks Tõnu seda tegi?”). Enesele üldiste küsimuste esitamine aitab õpilastel raskemate tekstilõikudega toimet tulla.
 • Sagedus: ärgita õpilasi iseendale küsimusi esitama kõikjal, kus neil võib tekkida arusaamisega probleeme.
 • Kõnekeelsus: küsimuste keelekasutus peaks olema õpilaste igapäevasele kõnepruugile omane, nii on suurem võimalus, et nad hakkavad neid küsimusi ka ise kasutama (nt “Mis juhtus?”, mitte “Mis on äsja aset leidnud?”). 

Harjutusülesanne

Töötage eesootava tunni jaoks koos õpipartneriga läbi üks tekstilõik, mida õpilased peavad lugema. Arutage, millised kohad tekstis võivad õpilaste jaoks keeruliseks osutuda. Nendes kohtades täiendage teksti mõningate üldiste küsimustega (nt „Mis nüüd juhtus?“, “Mida ta sellega mõtles?”), mida õpilastele lugemise ajal esitada.

Arengusammude näited erinevate õpetamisoskuste kaupa

Õpetamisoskus

Näide

Ennastjuhtiva õppija toetamine

 • Parandage õpilaste loetust arusaamise võimet, tuletades neile piisavalt tihti meelde iseendale teksti kohta küsimusi esitada.

 • Aidake õpilastel teemat rohkem süvitsi mõista, tuues võrdlusi.

 • Suunake õpilasi ise oma koolitööd hindama, esitades selleks selged teemakohased edukriteeriumid.

Töise õpikeskkonna kujundamine

 • Andke igale õpilasele märku, et ta on oodatud ja märgatud, pöörates igale saabuvale lapsele tähelepanu ja tervitades teda nimepidi
 • Aidake õpilastel õppimisele häälestuda, pöörates tähelepanu sellele, kui mõni õpilane on tunni alguses endast väljas ja aidates teda viia rahulikumasse meeleollu.
 • Aidake õpilastel klassiruumi sisenedes kohe mõista, mis teemale tund on pühendatud, kasutades selleks sobivaid vihjeid või juhiseid. Näiteks võib kasutada õpilastele arusaadavat visuaali, mis on klassiruumis selgelt nähtaval.

Tunni planeerimine ja läbiviimine

 • Kirjutage üles tunni eesmärgid või kohandage neid selle järgi, mil määral eelmise tunni eesmärk täideti.

 • Veenduge, et kõik tunniks plaanitavad tegevused oleksid selgelt seotud tunni eesmärgi saavutamisega. Kui leiate, et üks või teine tegevus ei ole kõige tõhusam viis õpiväljundi saavutamiseks, jätke see tegevus ära või asendage sobivamaga.

 • Iga lisasõna või -pilt, mida me oma mõtte selgitamiseks kasutame, koormab töömälu: tehke selgitus või slaid ümber nii, et see oleks võimalikult kompaktne.

Mõtlemine ja kaasatus

 • Selgitustes tulge vähemalt kolm korda tagasi peamise mõtte juurde, mida soovite, et õpilased mäletaksid ja mõistaksid.

 • Selgitage õpilastele, mida te teha kavatsete ja miks: “Mõnikord ma küsin teid nimeliselt ka siis, kui teie käsi pole tõstetud. Teen seda selleks, et tahan päriselt teada, mida te mõtlete. Nii saavad sõna ka need, kes muidu oma mõtteid avaldama ei kipu, aga kelle mõtted on tegelikult meie arutelu jaoks siiski kasulikud.”

 • Olge nende õpilastega, kes teiste ees esinemist väga kardavad, ettevaatlik ning ärge paluge neil klassi ees esineda enne, kui olete kindel, et nad on selleks valmis. Vastasel juhul võite neis tekitada asjatut piinlikkustunnet või tugevaid negatiivseid emotsioone.

Õpilase mõttekäigu avamine

 • Mõelge koos õpipartneriga läbi, milliseid vigu õpilased teema mõistmisel teha võivad. Analüüsige, milliste ideede või oskuste omandamine võib õppijatele kõige rohkem raskusi valmistada.

 • Klassiruumis ringi kõndides lugege õpilaste töid ja kontrollige, milliseid vigu või vääritimõistmisi kõige sagedamini ette tuleb.

 • Veenduge, et teie tagasiside osutaks ühele selgele asjale, mida soovite, et õpilane oma töös muudaks.